Humminbird Ice Transducer

Humminbird Ice Transducer

$79.99

Humminbird Ice Transducer for Humminbird Flashers

SKU: HUMMINBIRD-ICEDUCER Category:

Description

Humminbird Ice Transducer
XI 9 19
9°/19°
455/240kHz
Fits ICE flashers

XI 9 20
20°/60°
200/83 kHz
Fits Single & Dual Beam units
Fits: 385ci DI, 386ci DI, 581i HD DI, 587ci HD DI, 597ci HD DI, 688ci HD DI, 788ci HD DI, 858c DI, 858c HD DI, 859ci HD DI, 958c DI, 958c HD DI, 959ci HD DI, 1158c DI, 1159ci HD DI, HELIX 5 DI, HELIX 5 DI GPS, HELIX 7 DI, HELIX 7 DI GPS, HELIX 9 DI GPS, HELIX 10 DI GPS.

XI 9 1521
15°/21°
135/250kHz
Fits CHIRP, G2 & G2N, G3 & G3N units